Zarys problemu

Naukowcy zajmujący się limnologią, agencje rzadowe i organizacje międzynarodowe podejmują próby tworzenia systemów informatycznych opisujących jeziora poszczególnych regionów, krajów lub całego globu. Niektóre z tych projektów wykorzystują serwery internetowe do publikacji map, zgromadzonych danych lub wyników przeprowadzonych analiz. Regionalne serwisy informacyjne (np. Great Lakes Information Network) mają rozbudowany zakres prezentowanych danych. Można w nich znaleźć liczne parametry morfometryczne, informacje o klimacie, miksji, rozkładzie temperatur, jakości wody, życiu biologicznym, użytkowaniu zlewni, warunkach demograficznych, zagrożeniach, gospodarce ściekowej i wielu innych elementach otoczenia jeziora, wpływających na jego funkcjonowanie. Bazy danych o zasięgu światowym oferuja informację znacznie uboższą. Jeziora ujęte w takich opracowaniach mają zapisy dotyczące jedynie kilku wskaźników morfometrycznych, współrzędnych geograficznych, powierzchni zlewni i okresu trwania pokrywy lodowej. Informacje te są często niedokładne, podawane w przybliżeniu, nieaktualizowane. Zdarza się, że nawet dla dużych jezior brak podstawowych danych. Dlatego właśnie konieczne jest tworzenie krajowych lub regionalnych baz danych i atlasów jezior. Tylko systemy informacyjne o małym lub średnim zasięgu terytorialnym umożliwiają zebranie i zaprezentowanie danych kompletnych i usystematyzowanych, dostosowanych do potrzeb uzytkowników.

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie systemu geoinformatycznego (GIS) o zasięgu krajowym, gromadzącego informacje o blisko 1000 jezior, których powierzchnia przekracza 50 ha. System zrealizowany w formie interaktywnego atlasu, połączonego z bazą danych, zostanie udostępniony za pośrednictwem Internetu. Usystematyzowany zbiór map, planów, obrazów satelitarnych, zdjęć i ilustracji, uzupełni baza danych opisowych, zawierająca szerokie spektrum informacji limnologicznych. Jego zasoby będą dotyczyły wskaźników morfometrycznych, hydrologicznych, hydrochemicznych, biologicznych, klimatycznych. Będą także informowały o stanie badań poszczególnych obiektów, o zagrożeniach, ochronie środowiska naturalnego oraz przedsięwzięciach mających na celu poprawę jakości wód. System geoinformatyczny, wzbogacony mechanizmami wizualizacji danych, pozwoli łatwiej przyswajać wiedzę o jeziorach i umożliwi lepsze zrozumienie procesów i zjawisk zachodzących w tych ekosystemach.

Zespół realizujący projekt

W skład zespołu tworzącego interaktywny atlas jezior Polski wchodzą przedstawiciele kilku ośrodków naukowych, zajmujących się limnologią w aspekcie fizycznym, chemicznym i biologicznym. Zgromadzenie i usystematyzowanie bogatego dorobku naukowego w tej dziedzinie pozwoli na przedstawienie wybranych do opracowania jezior w formie cyfrowej, pozwalajacej na łatwe przeglądanie zgromadzonych zasobów, ich bieżącą weryfikację i aktualizację. Na podstawie zebranych danych zespół wykonawców opracuje monografię wybranych jezior. Jej celem będzie popularyzacja wiedzy o naszych jeziorach wśród badaczy z innych krajów oraz rozwijanie współpracy międzynarodowej w zakresie badań limnologicznych.

mouseover